Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Optiweb 2012-001

Artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a. leverancier: Optiweb VOF ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Rotterdam, nummer 52581519.
b. opdrachtgever: het bedrijf dat een advertentie plaatst op de website.
c. website: wonengids.nl
d. advertentie: de vermelding van de naam, het adres, het telefoonnummer en de website van opdrachtgever.
e. overeenkomst(en): de overeenkomst tussen leverancier en opdrachtgever om tegen overeengekomen kosten een advertentie te plaatsen op de website.

Artikel 2 - Toepasselijkheid
2.1 Het bepaalde in deze algemene voorwaarden is van toepassing op de overeenkomst(en) tussen leverancier en opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
2.2 Eventuele inkoop- of andere (algemene) voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door leverancier schriftelijk zijn aanvaard.
2.3 leverancier is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen gelden vanaf publicatie op de website.

Artikel 3 - Totstandkoming
3.1 De overeenkomst komt tot stand door het invullen en op elektronische wijze verzenden van een elektronisch formulier door opdrachtgever aan leverancier.
3.2 Leverancier is gerechtigd een advertentie zonder opgave van redenen te weigeren.

Artikel 4 - Rechten en verplichtingen van Opdrachtgever
4.1 Opdrachtgever is te allen tijde verplicht leverancier te voorzien van correcte naam-, adres-, woonplaats- en overige gegevens. Opdrachtgever is gehouden te handelen conform de toepasselijke wet- en regelgeving. Opdrachtgever is daarnaast gehouden zich te gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig gebruiker van de website verwacht mag worden.
4.2 Een advertentie is gebonden aan één persoon, vennootschap of onderneming, en kan niet worden overgedragen.
4.3 Opdrachtgever vrijwaart leverancier voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade die is geleden ten gevolge van handelen of nalaten van opdrachtgever in strijd met de bepalingen in deze algemene voorwaarden.

Artikel 5 – Duur en beëindiging van de overeenkomst
5.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor de periode van één jaar en wordt automatisch met één jaar verlengd indien de overeenkomst niet schriftelijk wordt opgezegd door opdrachtgever uiterlijk 1 (één) kalendermaand voor datum verlenging.
5.2 Leverancier heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder terugbetaling van vooruitbetaalde kosten indien:
a. opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van enige op hem jegens leverancier rustende verplichting(en);
b. opdrachtgever niet langer geheel of gedeeltelijk toestemming verleent voor de verwerking van zijn bedrijfsgegevens.
c. opdrachtgever zijn bedrijfsvoering geheel of gedeeltelijk staakt of anderszins liquideert en/of zijn bedrijfsactiviteiten ingrijpend wijzigt of aan een derde overdraagt.
d. opdrachtgever op zijn website uitingen doet of toont die in strijd zijn met de wet en/of goede smaak en/of de zedelijkheid en/of van kwetsende of racistische aard zijn.

Artikel 6 – Beschibaarheid, bereikbaarheid en wijzigingen Website
6.1 Leverancier streeft ernaar om de website zoveel mogelijk beschikbaar en bereikbaar te houden. De niet- of verminderde beschikbaarheid en/of bereikbaarheid van de website door onderhoud aan hard- en/of software van leverancier en/of daarbij door leverancier betrokken derden, alsmede door gebeurtenissen die zich buiten de invloedsfeer van leverancier bevinden, worden daarbij buiten beschouwing gelaten.
6.2 Leverancier is te allen tijde gerechtigd de domeinnaam en/of de website en de daaraan ten grondslag liggende applicatie(s) te wijzigen.

Artikel 7 – Persoonsgegevens / bedrijfsgegevens
7.1 De persoonsgegevens / bedrijfsgegevens van opdrachtgever worden door leverancier steeds met inachtneming van de geldende privacywetgeving opgeslagen en beheerd.
7.2 Leverancier kan de gegevens van opdrachtgever gebruiken ten behoeve van haar dienstverlening, alsmede voor de analyse en verbetering van haar dienstverlening, voor (direct)marketingdoeleinden en voor persoonsgerichte benadering.
7.3 Opdrachtgever geeft leverancier hierbij uitdrukkelijk toestemming voor de verwerking van gegevens als hiervoor genoemd.

Artikel 8 - Aansprakelijkheid
8.1 Leverancier staat niet in voor de juistheid van de door haar op en/of via de website aangeboden informatie. Leverancier sluit ter zake daarvan iedere aansprakelijkheid uit.
8.2 Leverancier is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit de totstandkoming of de uitvoering van de vermelding, tenzij in dit artikel anders is bepaald.
8.3 Iedere verdere aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade wordt uitgesloten.
8.4 Opdrachtgever is in alle gevallen (wettelijk) verplicht schadebeperkend op te treden en leverancier in staat te stellen de schade zelf ongedaan te maken.
8.5 Indien Leverancier ter zake enige schade, waarvoor hij krachtens de overeenkomst met opdrachtgever c.q. deze algemene leveringsvoorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal opdrachtgever hem ter zake volledig vrijwaren.

Artikel 9 - Intellectuele eigendom
Leverancier is rechthebbende van alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder doch niet beperkt tot het auteursrecht, het databankrecht en het handelsnaamrecht met betrekking tot de website. Niets in deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst houdt een overdracht van deze rechten aan opdrachtgever in.

Artikel 10 - Geschillen
10.1 Op alle geschillen tussen leverancier en opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
10.2 De rechtbank te Rotterdam, Nederland, is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen van Leverancier en de vermelding, hoe ook genaamd en in de ruimste zin.

Artikel 11 - Slotbepalingen
11.1 Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden of uit enige hiermee verbandhoudende overeenkomst nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, tast dat niet de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden aan. Leverancier en opdrachtgever zullen in dat geval een vervangende rechtsgeldige bepaling overeenkomen welke zoveel mogelijk aan de oorspronkelijke bepaling voldoet.
11.2 In alle gevallen waarin de overeenkomst eindigt, blijven deze algemene voorwaarden de betrekkingen tussen partijen beheersen voor zover dit voor de afwikkeling daarvan noodzakelijk is.

Onder voorbehoud van typefouten en wijzigingen. De meest recente versie van de algemene voorwaarden is altijd op te vragen via info@wonengids.nl